Partnerzy

SINERGIE – Società Consortile a Responsabilità Limitata jest akredytowaną organizacją non-profit, a także zarejestrowanym centrum badań i innowacji. Założona została w 2001 roku w celu wspierania rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinie edukacji oraz badań i rozwoju, w szczególności dla następujących sektorów: ICT, Energia, Środowisko, Bezpieczeństwo i Ochrona, Zdrowie, Nauki Społeczne. Kadra Sinergie posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji, zarządzaniu i prowadzeniu laboratoriów w szkołach średnich oraz zajęciach związanych z programem „Alternanza Scuola-Lavoro” we Włoszech (przemiana między szkołą a pracą), który jest obowiązkową działalnością szkół oferowaną uczniom. Od początku swojego istnienia SINERGIE była zaangażowana w następujące projekty unijne: 4 Erasmus+, 5 Horizon 2020, 4 LLP, 2 IEE oraz 1 CIP Eco-Innovation. SINERGIE posiada doświadczenie jako koordynator projektów unijnych. Ostatnio Sinergie koordynowała projekt Horizon 2020 „AM GREEN – Model Akademii Inkubatora Zielonej Gospodarki jako działanie Peer Learning dla Agencji Innowacji”, zakończony w styczniu 2022 roku. W ostatnich latach koordynowała projekt LLP i często wspiera koordynatorów projektów w zakresie zarządzania administracyjnego i technicznego zajęcia.

Grm Novo mesto – Centrum biotechniki i turystyki ma doświadczenie w prowadzeniu, zarządzaniu i uczestniczeniu w lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektach (UE, Bałkany, Rosja). Instytucja jest bardzo aktywna w działaniach związanych z wdrażaniem i zarządzaniem projektami LEADER. Prowadzi krajowe (Słoweńskie) konsorcjum szkół biotechnicznych. Instytucja realizuje projekty wymian międzynarodowych (Erasmus i inne). Na poziomie krajowym Grm Novo mesto prowadzi lub uczestniczy w wielu działaniach rozwojowych i uczestniczy w kształtowaniu polityki, zwłaszcza w zakresie rolnictwa, żywności i rozwoju obszarów wiejskich. Kluczowe obszary prac rozwojowych to: rozwój Klastra Gospodarczego dla obszarów wiejskich zgodnie z zasadami zaufania (poziom krajowy), rozwój miejsc pracy na obszarach wiejskich (wsparcie i rozwój technologiczny i gospodarczy), rozwój hoteli i restauracji oraz zielona turystyka -produkty specjalistyczne, rozwój sportu na obszarach wiejskich, rozwój produkcji żywności (przetwory mleczne, mięsne, owocowe, wino, pieczywo).

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM)
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wolontariatu w Novo mesto – Programy ochrony socjalnej są skierowane do grup wykluczonych społecznie, zwłaszcza migrantów i Romów, którzy ze względu na ograniczony dostęp do zasobów materialnych, kulturowych i społecznych nie mają szans na równą integrację ze społeczeństwem. Celem programu jest wzmocnienie ich pozycji i roli (empowerment) poprzez różne działania oraz w połączeniu z podnoszeniem świadomości wśród ogółu społeczeństwa, aby przyczynić się do ich lepszej integracji społecznej.

European Lab for Educational Technology – EDUMOTIVA to organizacja non-profit z siedzibą w Sparcie i Atenach w Grecji, zrzeszająca profesjonalistów działających w dziedzinie nauk o edukacji i technologii edukacyjnych. Celem EDUMOTIVA jest oferowanie uczniom w każdym wieku edukacji i szkoleń, które poprawią ich życie, wpłyną na ich myślenie i wpłyną na społeczności, w których działają. EDUMOTIVA ma na celu uczynienie uczenia się „prawdziwym, sensownym i odpowiednim” dla nowego pokolenia uczniów oraz wspieranie dorosłych w rozwijaniu umiejętności poprzez innowacyjne programy szkoleniowe dla obywateli w każdym wieku. Celem EDUMOTIVA jest również oferowanie edukatorom aktualnego szkolenia w zakresie edukacji STEAM, w zakresie wdrażania koncepcji Maker Movement oraz projektowania kreatywnych doświadczeń edukacyjnych w kierunku rozwoju umiejętności XXI wieku.

Politechnika Warszawska jest najstarszą i największą uczelnią techniczną w Polsce. PW kształci ponad 36 000 studentów i 1200 doktorantów i zatrudnia prawie 2500 nauczycieli akademickich na 20 wydziałach. Profil edukacyjno-badawczy uczelni obejmuje niemal pełne spektrum dyscyplin inżynierskich, uzupełnione o ekonomię, zarządzanie i administrację. PW ma duże doświadczenie w realizacji procesu internacjonalizacji, w tym wielu międzynarodowych i unijnych programów akademickich i badawczych, takich jak Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus, Erasmus+, FP7, Horyzont 2020. Kluczowe osoby zaangażowane w realizację projektów mają wieloletnie doświadczenie zarówno w szkolnictwie akademickim, jak i licealnym, w tym w prowadzeniu lekcji dla dzieci i klas gimnazjalnych. Są doświadczonymi twórcami wielu treści i narzędzi edukacyjnych, które są przygotowywane przy ścisłej współpracy z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych oraz z uwzględnieniem informacji zwrotnych otrzymywanych podczas lekcji z młodzieżą.

Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Iławie (ZSO) to szkoła ponadgimnazjalna, w skład której wchodzą oddziały liceum ogólnokształcącego. Szkoła liczy ponad 800 uczniów, 50 nauczycieli i 20 innych pracowników. Istnieją różne typy profili klas, które przygotowują uczniów do kontynuacji nauki na różnych typach uczelni. Jednym z takich klas są zajęcia o profilu politechnicznym – przygotowujące studentów do kontynuowania nauki na uczelniach technicznych. Rozszerzony program nauczania obejmuje: matematykę/informatykę, nauki humanistyczne, geografię i biologię/chemię. Szkoła współpracuje też z uczelniami i instytucjami naukowymi. Studenci biorą udział w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach i wykładach prowadzonych przez uczelnie, m.in. Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Handlową, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szkoła angażuje się również w liczne projekty edukacyjne, które pomagają rozwijać umiejętności uczniów przydatne w realizacji celów zawodowych.

VITECO jest dostawcą technologii do szkoleń zdalnych. Jej podstawowa działalność opiera się na kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz opracowywaniu rozwiązań internetowych do wspólnego uczenia się i zarządzania treściami edukacyjnymi. Firma oferuje zintegrowane rozwiązania do nauczania na odległość, od dostarczania platform e-learningowych po opracowywanie treści SCORM. VITECO dostarcza kompletne i zintegrowane rozwiązania zbudowane wokół potrzeb różnych docelowych użytkowników. Jej doświadczenie w zakresie badań i rozwoju oraz ICT zostało zdobyte poprzez udział w kilku projektach europejskich.

Międzynarodowa Szkoła Doświadczalna IEXS – obejmuje uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Początkową misją szkoły zawsze było pomaganie dzieciom w spełnianiu ich marzeń wykorzystując ich talenty. Przez lata projekt stawał się coraz bardziej ambitny, aż do stworzenia szkoły Human Centered i stworzenia systemu IEXS. System IEXS, w pierwszym kroku, przewiduje profilowanie ucznia na podstawie jego/jej charakterystyki emocjonalnej/behawioralnej/uczenia się. Zespół projektowy stale się szkoli. Nauczyciele, którzy będą uczestniczyć w projekcie, rozwinęli umiejętności w zakresie odwróconej klasy, laboratoriów STEAM, uczenia się opartego na problemach, uczenia się kooperatywnego, inteligencji emocjonalnej, wystąpień publicznych. Szkoła organizuje corocznie kursy, które odbywają się w ramach samej struktury szkoły i są przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, pracowników sektora edukacji i szkoleń. Ponadto kilka szkół na terenie całego kraju kontaktuje się z IEXS, aby świadczyć usługi szkoły, zapewniać szkolenia i przekazywać wiedzę IEXS personelowi szkolnemu.

ESHA, Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół, jest wiodącą siecią europejskich liderów szkół. Członkami ESHA są krajowe stowarzyszenia dyrektorów i zastępców dyrektorów szkół podstawowych, średnich i zawodowych. Niemal wszystkie kraje europejskie są reprezentowane w ESHA przez jedno lub więcej stowarzyszeń. Członkowie ESHA reprezentują 86 000 dyrektorów szkół w Europie. Sieć ESHA jest społecznością międzynarodową, w której między członkami, organizacjami badawczymi, decydentami i nauczycielami wymieniane są doświadczenia, wizje i poglądy oraz rodzą się nowe pomysły.