Στόχοι

Το έργο CREAM εστιάζει στον σχεδιασμό και στην πιλοτική εφαρμογή νέων μοντέλων για τη διδασκαλία των πεδίων STEAM μέσω των Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής (Creative Writing Laboratory technique) που ενθαρρύνουν την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την καθημερινότητα και την δημιουργικη εξερεύνηση εννοιών που αφορούν το STEAM.

Οι στόχοι του έργου είναι

Η εξερεύνηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με το STEAM και που χρησιμοποιούν την μεθοδολογία της δημιουργικής γραφής εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο συν-σχεδιασμός του μοντέλου των Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής (CWL).

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση του μοντέλου CWL μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του στις συμμετέχουσες/συνεργαζόμενες χώρες.

Η αφήγηση ιστοριών (storytelling) μέσω της δημιουργίας μικρών βίντεο καταγραφής της διαδικασίας στο τέλος κάθε πιλοτικής εφαρμογής.

Η παροχή ενός οδηγού για την αναπαραγωγή των εμπειριών στα πλαίσια του έργου CREAM και την υιοθέτηση και προσαρμογή του μοντέλου CWL.

Η σύνταξη ενός εγγράφου πολιτικής (Policy Paper) που θα απευθύνεται στο προσωπικό εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να προωθηθούν συγκεκριμένα προγράμματα που θα βοηθούν στην εφαρμογή του μοντέλου CWL.

Η κοινότητά μας

Το έργο CREAM απευθύνεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εμπλέκοντας μαθητές (12-18),  εκπαιδευτικούς και εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κλπ), όπως και εκπροσώπους του χώρου της επιχειρηματικότητας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας (τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα). Το έργο απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες της εκπαιδευτικής κοινότητας (target groups) σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με πολλαπλά οφέλη για: