Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν:

Το εγχειρίδιο μεθοδολογίας “CREAM Fast Brand Manual”: ένας μεθοδολογικός οδηγός για όσους δουλεύουν σε χώρους τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τα πεδία του STEAM. Το εγχειρίδιο εστιάζει στην αξιοποίηση νέων εργαλείων και πρακτικών, εναρμονισμένων με τις σύγχρονες απαιτήσεις για διαθεματικότητα, ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργική σκέψη για την αντιμετώπιση των καθημερινών και επαγγελματικών προκλήσεων.

Τα μοντέλα των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής στα πλαίσια του έργου CREAM: καινοτόμα μοντέλα που θα διαδοθούν σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε σχολεία και κέντρα STEAM, με σκοπό να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μαθητών στα πεδία του STEM μέσω της Τέχνης, έχοντας ως γνώμονα την ιδέα των Ανοιχτών Σχολείων (Open Schooling concept) και χρησιμοποιώντας τις μεθοδολογίες του Συν-σχεδιαμού, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης. 

Σύντομη αναφορά για το προσωπικό εκπαιδευτικής πολιτικής: τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη της αναπαραγωγής του CWL μοντέλου του έργου CREAM.

1ο Αποτέλεσμα έργου (PR1)

Υπό τον συντονισμό του WUT (Πολωνία): Ανάλυση των σύγχρονων πρακτικών ως προς την προσέγγιση της δημιουργικής διδασκαλίας και των πρωτοβουλιών στο κομμάτι του STEAM

2ο Αποτέλεσμα έργου (PR2)

Υπό τον συντονισμό του IEXS (Ιταλία): ανάπτυξη του μοντέλου Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής

4ο Αποτέλεσμα έργου (PR4)

Υπό τον συντονισμό της Viteco (Ιταλία): Εξιστόρηση εμπειριών από τα CREAM Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφης

5ο Αποτέλεσμα έργου (PR5)

Υπό τον συντονισμό της Sinergie (Ιταλία): Ανάπτυξη πρακτικού οδηγού για την αναπαραγωγή του μοντέλου CREAM Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής

3ο Αποτέλεσμα έργου (PR3)

Υπό τον συντονισμό της EDUMOTIVA (Ελλάδα): πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου CREAM Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής

Μεθοδολογία

Το έργο CREAM θα αναπτύξει μία καινοτόμα εκπαιδευτική μεθοδολογία για την εκπαίδευση STEAM που ενθαρρύνει την δημιουργική γραφή: την αφήγηση μιας ιστορίας με αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων και επιρροές από την τέχνη και άλλα πεδία (π.χ ποίηση, θεατρικά έργα, ταινίες και σειρές, σενάρια, μυθοπλασία – λογοτεχνία, νουβέλες, μικρές ιστορίες – τραγούδια, λόγους, απομνημονεύματα, προσωπικές εκθέσεις, περιβαλλοντικά ζητήματα, αρχιτεκτονικές αναφορές κ.α)

Πρακτικός οδηγός

Το έργο CREAM θα αναπτύξει πρακτικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές. Μέσω της εφαρμογής του πρακτικού οδηγού “CREAM Fast Brand Manual”  θα δοθουν κατευθύνσεις για την διάδοση των νέων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση STEAM εμπνευσμένες από το μοντέλο Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία του STEM, να υλοποιήσουν διαθεματικές δραστηριότητες και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες για την απαιτητική καθημερινότητα και την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το εγχειρίδιο “CREAM Fast Brand Manual” θα ελεγχθεί μέσω πιλοτικών δραστηριοτήτων σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Πολωνία, Ελλάδα, Σλοβενία) – οι πιλοτικές αυτές εφαρμογές θα υλοποιηθούν σε σχολεία, εταιρείες, κοινωνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, πανεπιστήμια και σε άλλους εκπαιδευτικούς.